Kérjük, amennyiben vásárlója, kíván lenni a WAFF.HU oldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: A WAFF.HU weboldalon kutya, illetve macskaházakat, és ezekhez kapcsolódó termékeket lehet vásárolni regisztrációval vagy anélkül. A megrendelések feldolgozása, visszaigazolása és véglegesítése 2-3 munkanapon belül megtörténik. A teljesítés az utólagos egyeztetés és a foglaló beérkezését követően a visszaküldött megrendelőlapon feltüntetett módon és időben történik. A megjelenített termék képek illusztrációként szerepelnek, és eltérhetnek a valóságtól. A kutyaházaknál megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát. Az esetleges szállítási díjat külön határozzuk meg, amit a végleges megrendelő lapon fixálunk.

Külön csomagolási díj nem kerül felszámításra! Rendelést leadni a honlapon keresztül, illetve kivételes esetben telefonon is lehet. Ezután minden esetben küldünk egy megrendelő lapot, a kért termék, darabszám, extrák, szállítás és árak pontos összegzésével, amit aláírva kérünk visszaküldeni. Ez akár telefonnal lefotózva is tökéletes.

Ezután a végösszeg minimum 50%-át foglalóként kell átutalni a következő számlaszámra:

HELLO WAFF KFT. – 65100273-16231843-00000000

Ekkortól él a megrendelés. Az átutalás közleményrovatába kérjük adja meg a visszaigazolásban szereplő rendelésazonosító számot. Amennyiben az utalás 10 munkanapon belül nem érkezik meg, törölnünk kell a megrendelését.

A hibásan leadott rendelést telefonon is lehet jelezni, azonban kizárólag email-ben vesszük hivatalosnak, egy új aláírt megrendelő visszaküldésével. A termék átvételekor kell fizetni a vételár esetlegesen fennmaradó részét.

Elállás jogának ismertetése a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján, a Felhasználó a WAFF.HU termékei megvásárlásától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult elállni a szerződéstől Elállási szándékot írásban kell jelezni. Az elállási joggal élő vásárlónak kötelessége saját költségén visszajuttatni a terméket a WAFF.HU üzemeltetőjének.

Fontos!

A vásárló nem kötelezheti az eladót a szállítási díj kifizetésére, ez minden esetben a vásárlót terheli! A vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül, azonban kötelezhető a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítésére! Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut cégünk törökbálinti telephelyére. Elállás esetén a vállalkozás nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat.

Nem illeti meg az elállás joga a vásárlót kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén, legyen az akár egyedi szín kérés is. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a WAFF.HU oldal bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, (kivéve szállítás esetén). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az waffpost@gmail.com e-mail címen.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Cég adatok:

Cégnév: HELLO WAFF KFT.
Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 31.
Adószám: 27326699-1-41
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: waffpost@gmail.com
Telefonos elérhetőség: 06/20-997-1190

A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a WAFF.HU oldal szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához.

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A kutyaház esetleges javítása törökbálinti telephelyünkön történik. A termék oda-vissza szállítása és annak költsége minden esetben a vevőt terheli.

A kutyaházon történő kutya általi rongálásokra a mindennapi használatból eredő kopásra, elhasználódásra, a nem rendeltetésszerű használatból fakadó sérülésekre nem vállalunk garanciát. Van lehetőség a jótállási időn túli és a nem garanciális hibák javítására is térítés ellenében. Ennek díjszabása egyedileg kerül meghatározásra az elvégzendő munka nagyságától és anyagszükségletétől függően. A garancia érvényesítésének feltétele a számla megléte, amely az
értékesítés és a jótállás kezdetének napját is rögzíti. A weboldal tulajdonosa fenntartja magának a jogot jelen Szerződés külön indoklás és értesítés nélküli megváltoztatására. A változást követően leadott megrendelés a módosított Szerződés elfogadásának minősül, nyomon követése a Megrendelő felelőssége. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a Távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről. Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében. Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel. Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg, Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét).

Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is. Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is. Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyeztetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja, azonban a foglaló összege nem kerül visszafizetésre.